Duke Kahanamoku hawaii japanese tourist soprano 1950s at Ukulele Corner

My Duke K

Duke Kahanamoku hawaii japanese tourist soprano 1950s at Ukulele Corner
Top
Duke Kahanamoku hawaii japanese tourist soprano 1950s at Ukulele Corner
Back
Duke Kahanamoku hawaii japanese tourist soprano 1950s at Ukulele Corner
Under
Tuned g~C~E~A

Duke Kahanamoku hawaii japanese tourist soprano 1950s at Ukulele Corner

.

.

MiJ Duke Kahanamoku Souvenir Ukulele

Page Under Construction but enjoy what's here so far